Uničov

Dějiny nejstaršího osídlení Uničovska sahají až do doby kamenné a oblast Uničovska byla osídlena i v následující době bronzové.
Město Uničov byl založen roku 1213 moravským markrabětem Vladislavem Jindřichem. Dříve zde existovala slovanská osada, jež možná byla původně součástí vodního hradiska z doby Velké Moravy.
Markrabí uzavřel smlouvu se zástupcem německých kolonistů Theodorichem (Dětřichem), aby jako tzv. lokátor vytyčil na propůjčené půdě poblíž brodu přes říčku Oskavu budoucí město. Theodorichovo jméno dodnes nese obec Dětřichov nedaleko Uničova.

Ve 13. a 14. století patřil Uničov mezi nejvýznamnější moravská města. Plynuly do něj nemalé příjmy z rozvinutého obchodu, v okolí se pozvolna začínalo s těžbou rud. Podobných měst však bylo v oblasti několik a zejména Olomouc jako zemské hlavní město představovala pro Uničov velmi vážnou konkurenci.
Za husitských válek město krátce obsadil spojenec husitů litevský kníže Zikmund Korybutovič, avšak nakonec podlehlo markrabímu Albrechtovi, spojenci císaře Zikmunda. A i další desetiletí trval spor mezi českými kalištíky a německými katolíky, avšak roku 1469 město definitivně ovládli stoupenci pod obojí. Německý živel nabyl moci až počátkem století šestnáctého. Roku 1643 byl Uničov vypálen švédským vojskem, kteří město okupovali až do roku 1650.
Celé půlstoletí se město vzpamatovávalo z hrůz předešlé války, přičemž se město postupně poněmčovalo. Ekonomicky se město propadlo mezi desítky podobných druhořadých měst.

Ve druhé polovině 19. století byl Uničov stále ještě převážně zemědělským městem, v němž se jen pomalu rozvíjela průmyslová výroba. V roce 1880 se k češtině přihlásilo 299 z celkového počtu 4667 obyvatel (tj. 6,4%), zatímco v roce 1900 už jen 90 ze 4973 (?) obyvatel (tj. 1,8%).
Když byla 28. října 1918 vyhlášena samostatná Československá republika, tak 30. října sudetští Němci vyhlásili samostatnou provincii nazvanou Sudetenland. Uničov byl její součástí a své poválečné dějiny tak zahájil vzpourou proti právě ustavené Československé republice. Až 16. prosince bez boje obsadili město českoslovenští vojáci. Po druhé světové válce byli téměř všichni zdejší sudetští Němci odsunuti.


 
převzatý text : wikipedie.cz